AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar.

AFS 2017:3

Denna föreskrift gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Här har vi saxat lite i föreskriften, och lite kommentarer. Hela föreskriften finns längst ner.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Syfte
1 § Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning

2 kap. Allmänna krav för användning
Undersökning och riskbedömning
1 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om hur arbetsgivaren
regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Där
finns också regler om att åtgärder ska vidtas för att förebygga riskerna.
Arbetsgivaren ska vid sin bedömning av riskerna med användning av trycksatta anordningar ta hänsyn till
1. erfarenheter från användningen av anordningen,
2. uppgifter om anordningens återstående livslängd,
3. utförda reparationer och ändringar,
4. inträffade olyckor och tillbud, samt
5. eventuella avvikelserapporter och resultat från kontroll av de trycksatta anordningarna.
Av 2–4 §§ framgår ytterligare risker som är förknippade med användning av trycksatta anordningar och som ska
bedömas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

2 kap.Allmänna krav för användning.

Behov av rutiner för fortlöpande tillsyn
4 § För anordningar som inte omfattas av krav på rutiner för fortlöpande tillsyn enligt 4 kap. 17 § eller krav på journal
över anordningens återstående livslängd enligt 4 kap. 18 §, ska arbetsgivaren bedöma om riskerna med användningen
kräver att det ändå upprättas rutiner eller en journal.

Kommentar:

Har man en mindre anläggning så krävs det en inventering och upprättande av en journal. Indelning se nedan.

10 § Tryckkärl som inte omfattas av 7–9 §§ indelas i klasser enligt tabellen nedan. Tabellen visar hur många barliter
ett tryckkärl får vara avsett att användas med innan det faller inom klass B respektive A

 

Kärl som är avsedda att innehålla en gas som tillhör grupp 1a vilken även är en instabil gas enligt förordning (EG) nr
1272/2008 ska tillhöra klass A även om de vid tillämpning av tabellen skulle tillhöra klass B.
Vid bestämning av tryckkärlets klass enligt tabellen ska trycket, p, sättas lika med 1 om luft i ett tryckkärl trycksätts
genom att vatten pumpas till ett från början trycklöst kärl.
Följande tryckkärl som skulle tillhöra klass B vid tillämpning av tabellen ska ändå inte tillhöra någon klass:
1. Tryckkärl i kyl- eller värmepumpsanläggningar vars innehåll är en gas som tillhör grupp 2 a.
2. Tryckkärl för luft och kvävgas.
Tabellen ska inte tillämpas på tryckkärl som ska innehålla en vätska som hör till grupp 2a vid en temperatur, t, som
är 65 °C eller lägre. Sådana tryckkärl tillhör varken klass A eller B.
Allmänna råd: Exempel på tryckkärl för luft och kvävgas är hydroforer, expansionskärl och hydraulackumulatorer.

 

Kommentar:

I ett kylsystem finns det ofta tryckkärl (reciver/tank) och det är denna som bestämmer vilken klass som systemet/anordningen tillhör.

Detta beräknas med att ta trycket (beräkningstrycket) gånger volymen på kärlet. 

Gränsen för de vanligaste köldmedierna är 1000 barliter,

Ex ett kärl som innehåller 30 liter och har ett beräkningstryck ( säkerhetsventilens öppningstryck ) på 30 bar(e).

30 x30= 900  Då hamnar systemet på 900 barliter och det krävs en inventering och riskanalys

Hade det blivit över 1000 barliter så krävs det betydligt mer.

Inventering, riskanalys, skyltning, bedömning av återstående livslängd, 3:e parts kontroll mm

 

 

Sanktions avgifter

Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar i klass A eller B
17 § En arbetsgivare som låter en trycksatt anordning i klass A eller B vara trycksatt ska se till att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av anordningen och dess eventuella säkerhetsutrustning.
Av rutinerna enligt första stycket ska det framgå hur arbetsgivaren säkerställer att kraven i 2 kap. 6 § 1–6 följs. Arbetsgivaren ska regelbundet och minst en gång per år utvärdera och vid behov revidera rutinerna för fort-löpande tillsyn.
Arbetsgivaren ska ge en fysisk person uppgiften att se till att den fortlöpande tillsynen genomförs och dokumenteras enligt den upprättade rutinen.
Den arbetsgivare som låter en trycksatt anordning vara trycksatt i strid med första stycket ska betala en sanktions-avgift, se 8 kap. 1 §. Lägsta avgiften är 10 000 kronor och högsta avgiften är 100 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 100 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
Avgift = 10 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 180 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

 

Har ni frågor eller behöver hjälp med en inventering/ riskanalys, tveka inte att höra av er.

Kay Stockenberg

kay.stockenberg@halmstadkylteknik.se

 

 

Föreskrift: AFS 2017-3

Enklare broschyr: Arbetsmiljöverket sammanfattning